Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.houseofprettythings.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door House Of Pretty Things. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van House of pretty things is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij House of pretty things of de eigenaar is aangegeven op de website.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. House of pretty things aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waar naar wij via hyperlinks verwijzen.


Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van House of pretty things op deze pagina.